تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر در استارت آپ های کشاورزی
مدیر عامل فاتحان عصر تدبیر در مصاحبه ای خبر از سرمایه گذاری جدی در حوزه استارت آپ های کشاورزی داد.

شروع نوشتن اینجا...

راه اندازی سایت جدید توسعه گران
سایت جدید توسعه گران نرم افزار آذربایجان که بر مبنای ODOO طراحی شده است از اول اسفند شروع به کار می کند.