سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر در استارت آپ های کشاورزی
مدیر عامل فاتحان عصر تدبیر در مصاحبه ای خبر از سرمایه گذاری جدی در حوزه استارت آپ های کشاورزی داد.

شروع نوشتن اینجا...

راه اندازی سایت جدید توسعه گران
سایت جدید توسعه گران نرم افزار آذربایجان که بر مبنای ODOO طراحی شده است از اول اسفند شروع به کار می کند.