تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

دکتر امیر اصیل

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

دکتری برق الکترونیک


دکتر حسن اصیل

نائب رئیس هیئت مدیره

قائم مقام مدیر عامل در هلدینگ

فناوری اطلاعات،الکترونیک و مخابرات

دکتری کامپیوتر - سیستمهای اطلاعاتی

مهندس داود اصیل

قائم مقام مدیر عامل در هلدینگ کشاورزی، دامپروری و محیط زیست

مهندس کشاورزی - باغبانی

کارشناس حقوق 

هانیه اصیل

قائم مقام مدیر عامل در هلدینگ اقتصاد، تبلیغات و رسانه

کارشناس ارشد EMBA

دکتر عاطفه اصیل

قائم مقام مدیر عامل در هلدینگ صنعت ،معدن و انرژی

دکتری مدیریت صنعتی

مهندس محسن اصیل

قائم مقام مدیرعامل در هلدینگ گردشگری،ورزش و صنایع دستی

کارشناس IT