تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

  >>کانون رسانه و ارتباطات کسب و کار

ما به ارزش اطلاعات و داده به صورت کامل واقف هستیم و می دانیم بانکهای اطلاعاتی تخصصی و منطقه ای چقدر در رشد کسب و کار و ایجاد ارتباطات شما موثر هستند و موفقیت شما را تضمین می کنند.ما به شما پیشنهاد استخراج و ارسال ایمیل ، داده کاوی ، جستجو در وب ، ارائه لیست ایمیل تمیز و ... را با یکی از مقرون به صرفه ترین قیمتها داریم. 

ما قادر به تفکیک اطلاعات تماس کسب و کارها متناسب با نیاز شما در کلیه کشورهای جهان هستیم.ما با تحقیقات گسترده علمی توانسته ایم سامانه های نرم افزاری منحصر به فردی را در حوزه رسانه های نوین و فضای مجازی طراحی و پیاده سازی کنیم.
  هدفازطراحیاین   سامانههااطلاعرسانیوارائهخدماتدرحوزهرسانههاینوینمانندایمیل،پیامکوتاهوشبکههایاجتماعیمیباشد. سامانههایماقادرهستندبهصورت   نامحدود پیام ها و محتوای شما را در کشورهای مختلف و دلخواه دنیا نشر و گسترش دهند.متخصصان نرم افزاری ما با طراحی ربات های نرم افزاری و با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی توانسته اند سیستم هایی را طراحی کنند که قدرت فوق العاده ای را در انتشار هر نوع محتوا دارند.   همچنین   ماتوانستهایمبانرمافزارهایخوددرفضایمجازیحضورداشتهوهرآنچهکهشمادرمحتوایسایتهایمختلفنیازداریدرابرایشماجمعآوری،پالایش،دستهبندیوارائهنمائیم.ما می دانیم که دنیا ازآن کسب و کارهایی می باشد که قادرند اطلاعات ، پیامها و محتوای خود را با قیمت ارزان و با گستره زیاد پخش نمایند.    

مراکز شرکت

مرکز رسانه های دیجیتال

 

مرکز پایش و تحلیل رسانه

 

مرکز بانکهای اطلاعاتی کسب و کار

 

مرکز رسانه های سنتی


مرکز جنگ رسانه

 

پروژه ها