دکتر امیر اصیل

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

دکتری برق الکترونیک


دکتر حسن اصیل

نائب رئیس هیئت مدیره

قائم مقام مدیر عامل در گروه

فناوری اطلاعات،الکترونیک و مخابرات

دکتری کامپیوتر - سیستمهای اطلاعاتی

مهندس داود اصیل

قائم مقام مدیر عامل در گروه کشاورزی، دامپروری و محیط زیست

دانشجوی کارشناس ارشد حقوق 

مهندس کشاورزی - باغبانی

هانیه اصیل

قائم مقام مدیر عامل در گروه اقتصاد، تبلیغات و رسانه

کارشناس ارشد EMBA

دکتر عاطفه اصیل

قائم مقام مدیر عامل در گروه صنعت ،معدن و انرژی

دکتری مدیریت صنعتی

مهندس محسن اصیل

قائم مقام مدیرعامل در گروه گردشگری،ورزش و صنایع دستی

کارشناس IT