تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Azerbaijan software developers became the top technology of East Azerbaijan

شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان با ایجاد و مدیریت بیشترین شرکتهای اسپین آف توانست در سال 1399 عنوان فناور برتر آذربایجان شرقی را به خود اختصاص دهد. این شرکت با تخصصی نمودن فعالیتهای شرکتهای وابسته به خود و اجرای دهها پروژه دانش بنیان توسط معاون وزیر علوم و استاندار آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت.

Investment of the Fatehan Asr Tadbir era in ERP production
توسعه گران نرم افزار آذربایجان تولید ERP مبتنی بر ODOO را آغاز نمود.