توسعه گران نرم افزار آذربایجان فناور برتر آذربایجان شرقی شد

شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان با ایجاد و مدیریت بیشترین شرکتهای اسپین آف توانست در سال 1399 عنوان فناور برتر آذربایجان شرقی را به خود اختصاص دهد. این شرکت با تخصصی نمودن فعالیتهای شرکتهای وابسته به خود و اجرای دهها پروژه دانش بنیان توسط معاون وزیر علوم و استاندار آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت.

سرمایه گذاری گروه فاتحان عصر تدبیر در تولید ERP
توسعه گران نرم افزار آذربایجان تولید ERP مبتنی بر ODOO را آغاز نمود.