تبریز ایران
04133380880

تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

راه اندازی سایت جدید توسعه گران
سایت جدید توسعه گران نرم افزار آذربایجان که بر مبنای ODOO طراحی شده است از اول اسفند شروع به کار می کند.

سایت جدید شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان از اول اسفند مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری از مراکز فناوری استان اردبیل