تفاهم نامه های شرکت سرمایه گذاری   

 

گروه فناوری اطلاعات ، الکترونیک و مخابرات :


گروه آموزش،پژوهش و فناوری  :


گروه گردشگری، ورزش و صنایع دستی:


گروه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی :


گروه صنعت، معدن و انرژی:گروه اقتصاد،تجارت و بازرگانی: