تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

ماژول اهدا عضو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تولید خون اطفال
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تولید فراورده
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول Run کاری RPR
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR