تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Visit of the CEO of the investment company to the technology centers of Ardabil province

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اردبیل بازدید و با برخی از تیم های مستقر در این مراکز دیدار نمودند.

Signing a memorandum of cooperation with the East Azerbaijan Science and Technology Park