تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Signing a memorandum of cooperation with the East Azerbaijan Science and Technology Park

شرکت پیشگامان علم و فناوریهای عصر تدبیر و شرکت توسعه کسب و کارهای پویان تفاهم نامه های همکاری با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی منعقد نمودند

Cooperation of the Department of Education, Research and Technology of the Conquerors of the Age of Tadbir with the University of Tabriz