تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Opening of the first accommodation unit in Aral promenade
اولین واحد مجموعه قامتی در سایت بوم گردی سوین در تفرجگاه آرال به بهره برداری رسید

شروع نوشتن اینجا...

Investment of the conquerors of the era of prudence in agricultural start-ups
مدیر عامل فاتحان عصر تدبیر در مصاحبه ای خبر از سرمایه گذاری جدی در حوزه استارت آپ های کشاورزی داد.