تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Launching a new site for developers
سایت جدید توسعه گران نرم افزار آذربایجان که بر مبنای ODOO طراحی شده است از اول اسفند شروع به کار می کند.

سایت جدید شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان از اول اسفند مورد بهره برداری قرار می گیرد.

Visit of the CEO of the investment company to the technology centers of Ardabil province