تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Joint meeting of the Managing Director of Raobeh Rashidi Science and Technology Special Zone Organization and the Education, Research and Technology Group of Fatehan Asr Tadbir

در جلسه مشترک فیمابین مدیر عامل محترم منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل  شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر راهکارهای همکاری فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Joint meeting of Fatehan Asr Tadbir Investment Company with Shahid Madani University of Azerbaijan