تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Joint meeting of Fatehan Asr Tadbir Investment Company with Shahid Madani University of Azerbaijan

در جلسه مشترک فیمابین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر ،نحوه همکاریهای مشترک در حوزه آموزش،پژوهش و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه آقای دکتر علی اعجمی ( معاون پژوهش و فناوری) دکتر بیگی ( مدیر مرکز رشد و نوآوری) دکتر محمدرضائی ( مدیر ارتباط با صنعت ) حضور داشتند و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری به تشریح توانمندیهای گروه آموزش ، پژوهش و فناوری فاتحان عصر تدبیر پرداختند. همچنین راهکارهای اجرائی نمودن تفاهم نامه شتابدهنده پویان و دانشگاه شهید مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Investment CEO visits the growth center of Tabriz University