تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Investment of the Fatehan Asr Tadbir era in ERP production
توسعه گران نرم افزار آذربایجان تولید ERP مبتنی بر ODOO را آغاز نمود.

شرکت توسعه گران نرم افزار تولید زیر سیستمهای مبتنی بر ERP ODOO را آغاز نمود. این ERP نیازهای سازمانهای بزرگ ایرانی را برطرف خواهد نمود.

Opening of the first accommodation unit in Aral promenade
اولین واحد مجموعه قامتی در سایت بوم گردی سوین در تفرجگاه آرال به بهره برداری رسید