تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Investment of the conquerors of the era of prudence in agricultural start-ups
مدیر عامل فاتحان عصر تدبیر در مصاحبه ای خبر از سرمایه گذاری جدی در حوزه استارت آپ های کشاورزی داد.

شروع نوشتن اینجا...

Launching a new site for developers
سایت جدید توسعه گران نرم افزار آذربایجان که بر مبنای ODOO طراحی شده است از اول اسفند شروع به کار می کند.