تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Investment CEO visits the growth center of Tabriz University

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر در مورخه 1400/02/20 از مرکز رشد دانشگاه تبریز بازدید و با جناب آقای دکتر پورزیاد مدیر مرکز فناوری و رشد دانشگاه تبریز زمینه های همکاری مساعد را بررسی نمودند. در این دیدار ضمن تشریح پتانسیل ها و توانمندیهای شرکتهای زیرمجموعه فاتحان عصر تدبیر طرفین بر لزوم همکاری های مشترک به خصوص در زمینه خدمات فناوری و شتابدهنده ها تاکید کردند.

Azerbaijan software developers became the top technology of East Azerbaijan