تبریز Iran
04133380880

Phone

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

Email

Cooperation of the Department of Education, Research and Technology of the Conquerors of the Age of Tadbir with the University of Tabriz

طی جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت فاتحان عصر تدبیر و مدیر عامل پیشگامان علم و فناوری عصر تدبیر توافق نامه همکاری های فناوری و تجاری با دانشگاه تبریز به امضا رسید.

Joint meeting of the Managing Director of Raobeh Rashidi Science and Technology Special Zone Organization and the Education, Research and Technology Group of Fatehan Asr Tadbir