تبریز ایران
04133380880

تلفن تماس

F.A.TADBIR@GMAIL.COM

ایمیل

سرمایه گذاری گروه فاتحان عصر تدبیر در تولید ERP
توسعه گران نرم افزار آذربایجان تولید ERP مبتنی بر ODOO را آغاز نمود.

شرکت توسعه گران نرم افزار تولید زیر سیستمهای مبتنی بر ERP ODOO را آغاز نمود. این ERP نیازهای سازمانهای بزرگ ایرانی را برطرف خواهد نمود.

افتتاح اولین واحد اقامتی در تفرجگاه آرال
اولین واحد مجموعه قامتی در سایت بوم گردی سوین در تفرجگاه آرال به بهره برداری رسید