بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری از مراکز فناوری استان اردبیل

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اردبیل بازدید و با برخی از تیم های مستقر در این مراکز دیدار نمودند.

عقد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی