عقد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

شرکت پیشگامان علم و فناوریهای عصر تدبیر و شرکت توسعه کسب و کارهای پویان تفاهم نامه های همکاری با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی منعقد نمودند

همکاری گروه آموزش،پژوهش و فناوری فاتحان عصر تدبیر با دانشگاه تبریز