همکاری گروه آموزش،پژوهش و فناوری فاتحان عصر تدبیر با دانشگاه تبریز

طی جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت فاتحان عصر تدبیر و مدیر عامل پیشگامان علم و فناوری عصر تدبیر توافق نامه همکاری های فناوری و تجاری با دانشگاه تبریز به امضا رسید.

جلسه مشترک مدیرعامل سازمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و گروه آموزش،پژوهش و فناوری فاتحان عصر تدبیر