جلسه مشترک مدیرعامل سازمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و گروه آموزش،پژوهش و فناوری فاتحان عصر تدبیر

در جلسه مشترک فیمابین مدیر عامل محترم منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل  شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر راهکارهای همکاری فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه مشترک شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان