راه اندازی سایت جدید توسعه گران
سایت جدید توسعه گران نرم افزار آذربایجان که بر مبنای ODOO طراحی شده است از اول اسفند شروع به کار می کند.

سایت جدید شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان از اول اسفند مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری از مراکز فناوری استان اردبیل